Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen via 24/7 Shop.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.01. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 24/7 Shop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: www.247shop.nu.

1.02. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling, ongeacht welk communicatiemiddel u gebruikt, betekent dat u deze Voorwaarden accepteert.
1.03. Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken, waarbij overige bepalingen van kracht blijven.
1.04. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele andere overeenkomsten voor 24/7 Shop worden bedongen, worden evenzeer bedongen voor door 24/7 Shop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.05. 24/7 Shop heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
1.06. Eventuele onjuistheden van door 24/7 Shop aan u vermelde gegevens moet u direct aan 24/7 Shop melden, net als eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan 24/7 Shop heeft verstrekt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.01. Alle onze aanbiedingen op 24/7 Shop zijn vrijblijvend en we behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.
2.02. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat wij uw bestelling accepteren. Dit gebeurt op het moment dat wij uw bestelling per e-mail bevestigen. 24/7 Shop is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, delen wij dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.01. De vermelde prijzen voor producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.02. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is 24/7 Shop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.03. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door 24/7 Shop.
3.04. 24/7 Shop garandeert dat de prijzen binnen de looptijd van acties niet worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Prijsverlagingen kunnen wel voorkomen.
3.05. Tenzij anders vermeld, worden op iedere bestelling verzendkosten doorberekend. De hoogte van deze kosten staat vermeld bij uw bestelling en in de FAQ-pagina.
3.06. Bij betaling met VISA/Mastercard heeft 24/7 Shop het recht om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het totaalbedrag en of uw adresgegevens kloppen. 24/7 Shop behoudt zich het recht voor de aankoop te weigeren.
3.07. Voor contante betaling kunt u gebruik maken van Paypal & iDeal. U kunt dan direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen via uw eigen bank.

Artikel 4. Levering

4.01. Levering door 24/7 Shop vindt plaats met bekwame spoed maar ten minste binnen dertig dagen na bestelling, tenzij door 24/7 Shop anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan 24/7 Shop. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.02. Levering vindt plaats op het moment dat het product door of namens u in ontvangst wordt genomen.
4.03. 24/7 Shop betracht de grootste zorgvuldigheid bij het accepteren en verzenden van bestellingen.
4.04. 24/7 Shop zal de goedgekeurde bestellingen zo snel mogelijk en in volgorde van binnenkomst verzenden. Normaal wordt de bestelling ongeveer 2 werkdagen na de bestellingdatum geleverd.
4.05. Beschadigde artikelen worden, indien niet gebruikt, kosteloos door 24/7 Shop vervangen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.01. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan 24/7 Shop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico over de producten gaat op het moment van aflevering al op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid


6.01. U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen twee weken na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan 24/7 Shop te melden.
6.02. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 24/7 Shop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs daarvan te restitueren.
6.03. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen dertig dagen na aflevering aan 24/7 Shop te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden dan alleen geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is. De door 24/7 Shop al ontvangen, bijbehorende betaling wordt uiterlijk binnen dertig dagen na de retourontvangst terugbetaald.
6.04. In geval van retournering dient u de te retourneren artikelen ongebruikt, onbeschadigd en compleet in originele verpakking terug te sturen naar 24/7 Shop. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Retourneert u uw bestelling, dan brengen we retourkosten in rekening. Deze kosten zijn in principe net zo hoog als de bezorgkosten.
6.05. Wij behouden ons het recht voor om in geval van door u veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen.
6.06. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit.
6.07. 24/7 Shop aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover u voor enige schade, dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel of van de desbetreffende artikelen.
6.08. 24/7 Shop is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.01. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en 24/7 Shop, dan wel tussen 24/7 Shop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en 24/7 Shop, is 24/7 Shop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 24/7 Shop.
7.02. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel binnen een week bericht en houdt 24/7 Shop uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

Artikel 8. Overmacht


8.01. Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft24/7 Shop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 24/7 Shop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.02. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan die niet aan 24/7 Shop kan worden toegerekend, omdat het niet aan 24/7 Shop te wijten is en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Bijvoorbeeld in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import-/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij de onderneming of bij haar toeleveranciers.

Artikel 9. Diversen

9.01. Indien u aan 24/7 Shop schriftelijk opgave doet van een adres, is24/7 Shop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan 24/7 Shop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.02. Wanneer door 24/7 Shop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht beroepen op grond van het feit dat 24/7 Shop deze Voorwaarden soepel toepast.
9.03. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met 24/7 Shop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 24/7 Shop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.04. 24/7 Shop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


10.01. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.02. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, te Haarlem.

Artikel 11. Garantie & Klachten


11.01. Mocht u niet tevreden zijn over onze producten of diensten, kunt u contact met 24/7 Shop opnemen. 24/7 Shop probeert eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.
11.02. 24/7 Shop biedt zes maanden garantie op alle artikelen - met uitzondering van artikelen met een 'release date' ouder dan 1 jaar, waarvoor een garantietermijn van drie maanden geldt - en garandeert dat elk geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. 24/7 Shop stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. 24/7 Shop kent een reparatietermijn van gemiddeld drie weken. Als 24/7 Shop besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dient u binnen zes maanden een nieuwe keus te maken. Als u het te repareren of te vervangen artikel verzendt, moet het van een verpakking zijn voorzien waarbij transportschade niet mogelijk is. Op deze 24/7 Shop Garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Ook in de volgende gevallen kun u geen aanspraak maken op de 24/7 Shop Garantie:

• Als de datum en/of het ordernummer op de factuur gewijzigd of onleesbaar is;
• Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
• Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
• Als u 24/7 Shop niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
• Als u in gebreke blijft en niet aan u verplichtingen voldoet.

Niets van deze site mag door derden zonder expliciete toestemming van 24/7 Shop gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan 24/7 Shop.